תקנון עמי-שופ (עשרת הדיברות):

 

 כאן ניתן לרכוש מוצרים 24 שעות ביממה 365 יום בשנה.Amishop.co.il          ברוך/כה הבא/ה לאתר הקניות  

התנאים המפורטים בתקנון זה מתייחסים באופן שווה לבני שני המינים, שימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.     

1.0 כללי

אנא קרא את התנאים המפורטים בתקנון בקפידה, מאחר וגלישה , קניה

         ,הגשת הצעת רכישה ו/או הרשמה לקניה באחת משיטות המכירה מעידה על הסכמתך לכל לתנאים הכלולים בתקנון זה.

        1.1 כל המבצע פעולה או גלישה באתר מצהיר כי הינו מודע לתקנון האתר ולכללי ההשתתפות באתר  ומקבלם, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם  מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות בעלי האתר ו/או מפעיליו על פי תקנון זה. ''פעולה באתר'': כל פעולת רכישת מוצרים ו/או שירותים המוצעים באתר באחת משיטות המכירה המפורטים בתקנון. ''מבצע פעולה באתר'': כל גולש אשר בצע פעולה להזמנת מוצר או להשתתפות במכירה .
1.2 רק הכללים שיפורסמו בתקנון זה יחייבו את החברה כלפי מבצעי הפעולות באתר.
בעלת האתר הינה עמי-שופ פרטי התקשרות בדף "צור קשר"
עמי-שופ שומרת על זכותה לשנות תקנון זה מזמן לזמן, אולם כל שינוי יחול אך ורק על מוצרים ו/או שירותים שנרכשו לאחר השינוי.

1.3 רשאי להשתתף במכירות באתר כל תושב ישראל אשר מלאו לו 18 שנים וברשותו כרטיס אשראי בתוקף, של אחת מחברות האשראי הפועלות בישראל כדין.

1.4 לביצוע פעולה בזירת המכירות רשאי כל משתמש שברשותו כתובת דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט וכרטיס אשראי אשר ניתן לסליקה על ידי אחת מחברות האשראי הפועלות בישראל כדין, ותקף ביום ביצוע הפעולה. ביצוע פעולות בזירת המכירות, בירורים ופעולות אחרות, ניתן לבצע גם באמצעות הטלפון.

 1.5 אין באמור בתקנון זה כדי לגרוע מהוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן") והתקנות אשר הותקנו מכוחו, ככל שהן חלות על האתר (להלן: "ההוראות"), למעט במקרים בהם ניתן להתנות על הוראות כאמור והתניה כאמור בוצעה, במסגרת פעילות האתר אם במפורש או במשתמע.

1.6 המוצרים המוצעים למכירה בזירת המכירות, מוצעים על ידי הספקים השונים ולא על ידי חברת עמי-שופ ו/או האתר. בכפוף להוראות כל דין, המוצרים, אספקתם גביית הכספים, מתן אחריות וכדומה, מוטלת על המוכרים באופן בלעדי. אין לראות בחברת עמי-שופ כמי שמוכרת את המוצרים וכמי שחבה באחריות כלשהי בגין מכירתם. יחד עם זאת עמי-שופ מקפידה לעבוד עם ספקים אמינים ובעלי מוניטין בלבד ומקיימת בקרה על התנהלותם הצרכנית. כמו כן החברה נוקטת בכל האמצעים לאספקת המוצרים. במקרה של כשלון תמורה מוחלט (לרבות פשיטת רגל ופירוק), שבעטיים המוצרים אינם מסופקים לצרכן, תדאג החברה להבטחת כספי הצרכנים על דרך ביטול העסקה והשבת כספם תוך 90 ימים".

2.0 תהליך ההזמנה..

2.1 טרם ביצוע הזמנה של מוצר או שירות (להלן: "פעולה") נדרש תחילה לבצע הרשמה לאתר באמצעות בחירת שם משתמש וסיסמא ובנוסף יש להקליד פרטים בסיסיים כגון שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון, מספר כרטיס אשראי, מספר תעודת זהות, מין ופרטים נוספים אם וככל שידרשו. בשלב זה הופך המשתמש למבצע הפעולה (להלן: "הלקוח" או "מבצע הפעולה"). כדי שההזמנה תבוצע במהירות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת הפרטים הנכונים אחרת לא נוכל להבטיח את ביצוע ההזמנה.

2.2 לאחר ביצוע הפעולה תבצע עמי-שופ בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ועם אישור ההזמנה ע"י חברות כרטיסי האשראי, תינתן הודעה מתאימה כי הפעולה אושרה או נדחתה. במידה ופעולה אושרה, תירשם ההזמנה במחשבי עמי-שופ ויישלח אישור בדואר אלקטרוני על ביצוע הפעולה בתוך 48 שעות מסיום הליך הרכישה.

2.3 חשוב להבהיר כי ההרשמה לעמי-שופ מהווה אישור מצד מבצע הפעולה להיכלל ברשימת לקוחות עמי-שופ, אשר נמנים על תפוצת הדיוור הישיר של חברת עמי-שופ.

2.4 יובהר ויודגש כי משלוח הדואר האלקטרוני אינו מהווה ראיה על ביצוע פעולה ואינו מחייב את עמי-שופ ו/או הספקים. הרישום שנרשם במחשבי עמי-שופ יהווה ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.

2.5 חיוב מבצע הפעולה בגין עלות המוצר או השירות הנרכש על ידו, יתבצע באמצעות כרטיס האשראי, לאחר ביצוע הפעולה.

חשוב לציין: כל הסכומים והמחירים המוצגים בדפי המכירה השונים כוללים מע"מ במידה וחל תשלום מע"מ על העסקה לפי כל דין, אלא אם צוין מפורשות אחרת.

2.6 מבצע הפעולה יהיה רשאי לפנות לעמי-שופ בבקשה לשינוי פרטי החיוב, לרבות מספר התשלומים. עמי-שופ, תבצע את השינוי בהתאם ובכפוף למדיניות הנהוגה באותה עת בחברות האשראי. במידה וחברת האשראי תחייב את עמי-שופ בעמלה בגין ביצוע הפעולה, יחויב מבצע הפעולה בעמלה כאמור.

2.7 אם יחול שיבוש ו/או טעות חריגה וברורה על פניה בתיאור המוצר ו/או השירות, מחירם או בכל פרט אחר, יהיו עמי-שופ ו/או הספק רשאים לבטל את רכישתך ואתה לא תחויב בכל תשלום בגין הצעתך שבוטלה.

2.8 אם בעת ביצוע ההזמנה תמסור פרטי זיהוי שגויים, לא יהיה בידי הספקים להבטיח שהמוצרים יגיעו אליך. במקרה שהמוצרים יחזרו לספקים, עקב פרטים מוטעים שמסרת, תחויב בתשלום בגין דמי משלוח וטיפול. אנאהקפד למלא פרטים מדויקים ועדכניים. הגשת פרטים אישיים כוזבים אסורה לחלוטין ומהווה עבירה פלילית על פי הוראות חוק העונשין, התשל"ז - 1977 ו/או כל דין.

2.9 במקרה בו בחר מבצע הפעולה שלא למסור את פרטי כרטיס האשראי באתר, אלא באמצעות הטלפון, ייצור עמו נציג עמי-שופ קשר טלפוני לצורך קבלת פרטי האשראי. הפעולה תיחשב כמושלמת רק לאחר מסירת פרטי האשראי ע"י מבצע הפעולה. במקרה כאמור, ייחשבו מועדי המשלוח רק החל ממועד קבלת פרטי האשראי ואישור העסקה ע"י חברת כרטיסי האשראי. יובהר ויודגש כי היה ומבצע הפעולה בחר באפשרות לפיה נציג עמי-שופ ייצור עמו קשר טלפוני לצורך קבלת פרטי האשראי, והלקוח לא השיב לפניה הטלפונית ו/או לדואר האלקטרוני של עמי-שופ בתוך 7 ימים ממועד הפניה, יהיו הספקים ו/או עמי-שופ זכאים לבטל את ההזמנה.

 2.10 הספקים יציגו באתר פרטים כגון תיאור המוצר/שירות, מחיר המוצר/שירות, אחריות על המוצר וזמן אספקה בקשר עם מוצריהם ושירותיהם וכל פרט אחר הנדרש להצגה על פי כל דין.

לפרטים נוספים ובירורים, ניתן לפנות לנציג מכירות של עמי- שופ ולמידע ספציפית ומפרט טכני ניתן לפנות גם הישירות לספקים בטלפון ו/או באמצעות הדואר האלקטרוני.

2.11 לתשומת ליבך: כל הזמנת ואספקת מוצר באתר כפופה להימצאות מלאי מספק של המוצר המוצע למכירה.

2.12 עמי-שופ עושה כמיטב יכולתה כדי לוודא מול הספקים שהמוצרים המוצגים למכירה באתר יימצאו במלאי הספקים במועד הצעת המוצרים למכירה ועד למועד אספקתם, ואולם עמי-שופ אינה מתחייבת כלפיך כי בכל מקרה יהא המוצר אשר רכשת או בו זכית באתר במלאי הספקים, ואינה יכולה להבטיח לפיכך כי המוצר אותו רכשת או בו זכית יסופק לך במקרה של היעדר מלאי, מסיבה כל שהיא.

2.13 במידה ויתברר כי מוצר שרכשת באתר לא היה מצוי במלאי במועד רכישת המוצר באתר או התגלה חוסר במלאי המוצר לאחר הרכישה, תישלח לך הודעה מתאימה באמצעות דואר אלקטרוני או באמצעות הטלפון. במקרה זה, תהא רשאית עמי-שופ להציע לך מוצר חלופי שווה ערך למוצר שהוזמן. במידה ותקבל את הצעתה, יעודכנו פרטי הזמנתך מחדש. היה ואינך מעוניין במוצר החלופי, תהא זכאי לסרב לקבלו ובמקרה זה תבוטל הזמנתך ו-עמי-שופ תימנע מחיוב כרטיס האשראי שלך או תשיב לך כל סכום ששולם בגין המוצר, ככל ששולם. למעט בגין קבלת מוצר חלופי או ביטול עסקה כאמור לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה, מכל מין וסוג, כלפי עמי-שופ ו/או הספקים בגין היעדר מלאי כאמור.

3.0 שיטות המכירה

3.1 מכירה רגילה

3.1.1 מכירה רגילה היא מכירה של מוצרים במחיר קבוע מראש עד גמר המלאי.

3.1.2 מבצע הפעולה בוחר מוצר (מומלץ לעיין בדף המכירה בטרם ביצוע הקניה)    ומבצע את הקניה בהתאם להוראות באתר.

3.1.3 במכירה רגילה רשאי מבצע הפעולה למסור את פרטי כרטיס האשראי באמצעות הטלפון. לצורך כך עליו להשלים את הליך המכירה ולבחור ב"אופן התשלום" את האפשרות לפיה נציג מכירות של עמי-שופ ייצור עמו קשר טלפוני. מכירה תיחשב כמושלמת רק לאחר שנוצר קשר טלפוני בין נציג עמי-שופ לבין מבצע הפעולה בה ימסור מבצע הפעולה את פרטי האשראי ויקבל את אישור הנציג כי המכירה הושלמה.

3.1.4 יובהר ויודגש כי השלמת הליך מכירה באמצעות הטלפון כאמור, מותנה בכך שהמוצר המוצע למכירה יהא קיים במלאי אצל הספק בעת השלמת הליך המכירה.

3.2 מכירה קבוצתית

3.2.1 מכירה קבוצתית הנה מכירה שבה מוצעת למכירה כמות קבועה של מוצרים ו/או שירותים

 (להלן: "הכמות המוצעת"), במחיר קבוע, בהתאם ובאופן כפי שיפורט להלן. מכירה קבוצתית הינה מכירה המוגבלת בזמן.

3.2.2 במכירה קבוצתית, כל מציע יהא רשאי להגיש עד 3 הצעות לרכישת מוצר ו/או שירות, בטרם הסתיימה המכירה. הציע מציע הצעה לרכישת מוצר ו/או שירות במכירה קבוצתית, ייכנס שמו לרשימת הקונים.

3.2.3 עמי-שופ ו/או הספקים יהיו רשאים, בכל עת, להגדיל את הכמות המוצעת. כמו כן, עמי-שופ ו/או הספקים יהיו רשאים להאריך או לקצר את זמן המכירה, בכל עת וללא הודעה מראש.

3.2.4 חשוב להבהיר, מציע ייחשב כזוכה אם עמד בהוראות התקנון ורק לאחר השלמת בדיקת כרטיס האשראי וקבלת אישור מחברת האשראי לרכישה.

3.2.5 יובהר ויודגש, לא ניתן לחזור מהצעה שניתנה. ניתנה הצעה ע"י מציע וזכה המציע במכירה, יהא ביטול הזכייה בכפוף לאמור בסעיף ‎7 לתקנון זה.

3.3 מכירה אישית(או תן מחיר)

3.3.1   מכירה אישית הנה מכירה שבה מוצעת למכירה כמות יחידות מרבית של מוצר ו/או שירות במחיר אשר לא יפחת ממחיר המינימום שייקבע על ידי עמי-שופ ו/או הספקים ביחס לכל מכירה בנפרד (להלן – "המחיר האישי"). מכירה אישית הינה מכירה המוגבלת בזמן.

3.3.1 עמי-שופ ו/או הספקים יהיו רשאים, בכל עת, להגדיל או להקטין את כמות היחידות מרבית המוצעת למכירה במכירה אישית. כמו כן עמי-שופ ו/או הספקים יהיו רשאים להאריך או לקצר את זמן המכירה, בכל עת וללא הודעה מראש.

3.3.3 בכל מכירה אישית ייקבע ע"י עמי-שופ ו/או הספק הסכום המינימאלי אותו ניתן יהיה להציע במסגרת אותה מכירה וכן את המחיר האישי, המשקף את המחיר הנמוך ביותר בו יימכר המוצר או השירות המוצעים באותה מכירה אישית. עמי-שופ ו/או הספק רשאים, לפי שיקול דעתם, לקבוע, לגבי כל מכירה, מחיר אישי שונה בין מציע למציע ובכלל זה יכול שהמחיר האישי יושפע מזהות המציע ו/או  ממספר התשלומים בהם הציע כל מציע לרכוש את המוצר ו/או השירות המוצעים במסגרת אותה מכירה אישית. המחיר האישי יהיה חסוי ולא יפורסם באתר.

 3.3.4 גולש שיהיה מעוניין במוצר ו/או בשירות המוצעים במסגרת מכירה אישית ייתן הצעה לרכישת אותו מוצר ו/או שירות ובלבד שהסכום המוצע באותה הצעה לא יפחת ממחיר המינימום כפי שנקבע באותה מכירה אישית. ההצעה תכלול את המחיר שהמציע מעוניין לשלם עבור המוצר ו/או והשירות המוצעים באותה מכירה אישית וכן את מספר התשלומים בו הוא מעוניין. לכל מציע תינתן האפשרות לתת, עד חמש הצעות לרכישת המוצר ו/או השירות המוצעים באותה מכירה אישית (להלן – "כמות ההצעות המותרת"), ואולם עמי-שופ רשאית, לפי שיקול דעתה, לקבוע, לגבי כל מכירה ו/או לגבי מציע כלשהו או קבוצה של מציעים, כי כמות ההצעות המותרת באותה מכירה ו/או על ידי אותו מציע או אותה קבוצה של מציעים תהיה גבוהה יותר. קביעתה של עמי-שופ לגבי כמות ההצעות המותרת לא תפורסם באתר.

3.3.5 נתן גולש הצעה לרכישת מוצר או שירות המוצעים במסגרת מכירה אישית והצעה זו היתה נמוכה מהמחיר האישי, לא יזכה המציע במוצר ו/או בשירות המוצעים ותינתן לו הודעה מתאימה על כך. מציע שלא זכה יהיה רשאי להמשיך ולהציע הצעות עד לכמות ההצעות המותרת שנקבעה לגבי אותו מציע, ובלבד שהצעתו הבאה תהיה גבוהה מההצעה האחרונה אותה הגיש במסגרת אותה מכירה אישית.

 3.3.6 נתן מציע במכירה אישית הצעה לרכישת מוצר או שירות המוצעים בסכום השווה או הגבוה מהמחיר האישי שנקבע לגבי אותו מציע, תתקבל הצעתו של המציע, בהתאם לסכום ההצעה ובכפוף לתנאי התשלום שנבחרו על ידי אותו מציע.

3.3.7 יובהר ויודגש, מציע ייחשב כזוכה אם עמד בהוראות התקנון ורק לאחר השלמת בדיקת כרטיס האשראי וקבלת אישור מחברת האשראי לרכישה.

3.3.8 יובהר ויודגש, לא תינתן כל אפשרות למציע שהגיש הצעה במכירה אישית לחזור בו מהצעתו. ניתנה הצעה ע"י מציע והצעה זו זיכתה את המציע במכירה, קרי הפכה את המציע לזוכה, יהא הזוכה  זכאי לבטל את הזכייה בכפוף לאמור בסעיף ‎7 לתקנון זה.

3.4 מכירות V.I.P (או מיוחדות)

3.4.1  עמי-שופ תהא רשאית להפעיל מכירות (קבוצתיות ו/או אישית) עבור לקוחות מסוימים בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ובתנאים שייקבעו על ידה מעת לעת.

3.4 הוראות תקנון זה יחולו על מכירות אלו בשינויים המחייבים.

3.5 לקוחות שאינם נמנים על הלקוחות המסוימים אליהם פונה המכירה המיוחדת לא יוכלו להשתתף במכירה כאמור ולא תהיה להם בעניין זה כל טענה דרישה או תביעה כלפי עמי-שופ ו/או הספקים ו/או מי מטעמם.

 4.0 מחירים ותשלומים 
 4.1 המחירים המוצגים בכל שיטות המכירה כוללים מע''מ על-פי הדין אלא אם צוין אחרת במפורש.
4.2 הגשת הצעה וזכייה ב ''מכירה אישית'' ו/או הגשת הצעה ל''מכירת קבוצתית'' ו/או ''מכירה רגילה'' שאושרה מהווה קניה של המוצר, המחייבת בתשלום מלוא הסכום שהוצע על ידי המציע עבור המוצר, בתוספת כל תשלום נוסף לרבות דמי משלוח או דמי טיפול כמפורט בפרטי המכירה.
 4.3 לא ניתן לבטל הצעות במכירות מכרזים במהלך המכירה. במידה והצעתך תהיה הזוכה בתום המכירה ותהיה מעוניין לבטל את זכייתך, תוכל לעשות זאת ותחויב בדמי ביטול סך 5% מעלות ההצעה/רכישה בפועל או 100 ש''ח - הנמוך מביניהם. 
4.4 חיוב הלקוח יתבצע על ידי המוכר וזאת באמצעות כרטיס האשראי שאת פרטיו מסר.

 4.5 הספקים יהיו רשאים לשנות את דמי הטיפול והמשלוח מעת לעת. המחיר התקף ביחס להצעה שביצעת הוא המחיר המפורסם בזירת המכירות בעת שתשלים את תהליך הצעתך.


4.6 במקרה שחברת כרטיסי האשראי תסרב לכבד את כל התחייבויותיך, תבוטל ההזמנה, המוצר לא יסופק לך ותחויב בדמי ביטול כפי שמפורט בס' 7.
4.7  אם הוזמן מוצר ו/או שירות הנקובים במטבע חוץ, יחושב שער הדולר על פי שער המכירה האחרון ביום העסקים שקדם למועד התשלום, כפי שפורסם בעיתן יומי בישראל.


5.0 סודיות ופרטיות
5.1 החברה מתחייבת לעשות כמיטב יכולתה באמצעים העומדים לרשותה לשמור על סודיות פרטי הלקוחות שנמסרו בעת ההשתתפות בשיטות המכירה.פרטים אלו יישמרו במאגר המידע של חברת עמי-שופ. החברה לא תעביר פרטים אישיים אלו לאף גורם זר אחר זולת למוכרים וזאת רק על מנת להשלים את פעולות הרכישה שהתבצעו באתר. על אף שעל פי חוק אין חובה למסור לחברה את הפרטים האישיים,  אבל לא תוכל החברה לטפל בהזמנות ללא פרטים אלו. 

5.2  מאחר שמדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת אין באפשרותה של החברה להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה או חשיפת המידע האגור בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות. אם למרות אמצעי האבטחה שנוקטת החברה יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע אשר מאובטח ושמור בידיה ו/ או להשתמש בו לרעה, לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי עמי-שופ.
5.3 עמי-שופ שומרת לעצמה את הזכות לאסוף נתונים אודות שימוש לקוחותיה באתר כולל דפים שנצפו, מוצרים מבוקשים, רכישות בעבר וכדומה לצורך הפקה וניתוח של מידע סטטיסטי. החברה תהיה רשאית למסור נתונים סטטיסטיים ואחרים לצדדים שלישיים, ובלבד שאין הנתונים מתייחסים ללקוחות אישית או מזהים אותם באופן אישי.
5.4 החברה שומרת לעצמה הזכות לפנות אליך בדואר אלקטרוני, בכתב או בע''פ בכל מידע בדבר מבצעים, חידושים במכירות בפרט ובאתר בכלל, פרסומות מגופים מסחריים נבחרים וכיו''ב אלא אם הלקוח ציין בפני החברה כי אינו מעוניין בכך.
5.5 החברה לא תעביר פרטים אישיים של לקוחותיה לצד שלישי אלא במקרים המפורטים להלן:
5.6 אם הלקוח ביצע מעשה או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע בחברה או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות לקוחות החברה והמוכרים.
5.7 אם הלקוח עשה שימוש בשירותי החברה לביצוע מעשה בלתי חוקי או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה.
5.8 אם הלקוח הפר את תנאי תקנון זה או כל הסכם נוסף עם החברה או מי מטעמה;
5.9 אם התקבל בידי החברה צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי הלקוח לצד שלישי;
בכל מחלוקת, טענה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בין הלקוח לבין החברה.

 6.0 אספקת/הובלת המוצרים
6.1 אספקת המוצרים תתבצע בהתאם לתנאים המופיעים בעמוד המכירה של המוצר.
6.2 זמן אספקת המוצרים ו/או השירותים כפי שמצוין באתר לגבי כל מוצר ו/או שירות כולל.

6.3 רק את חישובם של ימי עסקים, דהינו, חמישה ימי עבודה בשבוע (ימים א'-ה') ואינו כולל ימי שישי/שבת וימי חג.
אלא אם צוין אחרת במפורש, אספקת המוצרים תבוצע על ידי המוכרים ובאחריותם הבלעדית בהתאם לתנאים המופיעים בעמוד המכירה של המוצר.
6.4 משלוח המוצרים יכול להיעשות בדואר רשום ו/או שירות שליחים לפי שיקול דעתו של המוכר המציע.
6.5 מדיניות ההובלה והאספקה נקבעת על ידי המוכרים ועל פי שיקול דעתם. למוכרים שמורה הזכות להודיע כי אין באפשרותם להוביל את המוצר לאזור מסוים, ובמקרה זה לא תחויב בדמי משלוח והמוצר יימסר לידיך במקום ניהול עסקיו של המוכר.
6.6 המוכרים ו/או מי מטעמם לא ישאו בכל אחריות לעיכובים באספקת המוצרים כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתם, כדוגמת שביתות או השבתות, תקלות במערכת המחשוב או במערכות הטלפונים ו/או מערכות תקשורת, תקלות בשירות הדואר האלקטרוני, פעולות איבה ו/או כוח עליון (מלחמה, רעידת אדמה, מזג אוויר וכיו''ב), אירועים שייפגעו בהשלמת תהליך הרכישה ו/או בקיום מועדי האספקה. במקרים אלה רשאי המוכר להודיע על ביטול הרכישה, כולה או חלקה, ולבטל את חיובו של מבצע הפעולה.
6.7 דמי המשלוח המפורטים בהצעה הינם סופיים אלא אם צוין אחרת על ידי המוכר( כגון חיוב בגין הובלה חריגה, הובלה לקומות גבוהות שלא ניתן לבצעה באמצעות מעלית או הובלה הדורשת כוח אדם מיוחד ו/או אמצעים מיוחדים)
6.8 דמי המשלוח בהם מחויב הלקוח, כוללים בין היתר את עלות אריזת המוצר, אחריות וביטוח המוצר בעת המשלוח וכן הוצאות המשלוח בפועל, אלא אם צוין אחרת על ידי המוכר.
6.9 בעת תיאום האספקה, רשאי המוכר לבקש את נוכחותך במקום ובמועד האספקה, והצגת תעודת זהות שלך ו/או חתימתך על גבי שובר כרטיס האשראי כתנאי למסירה. 
6.10  דמי הטיפול והמשלוח יהיו נקובים במפרט המוצר.
6.11 במכירות בהן המחיר סופי וקבוע מראש, הרוכש יהיה רשאי לבחור באיסוף עצמי ממחסני המוכר ולקבל לידיו את המוצר באופן עצמאי. במקרה כזה, הרוכש יהיה פטור מדמי טיפול ומשלוח.

7.0  ביטול הצעה/רכישה והחזרת מוצרים מצד הלקוח
7.1 ביטול הזמנה במכירה כלשהי יעשה באופן הבא בלבד-בהודעה בכתב לפקסימיליה מס' 15376-765411900, או באמצעות פניה דרך כפתור “צור קשר” או באמצעות הדואר ויכלול את פרטי המציע כולל ת.ז. ואת פרטי ההזמנה. 
7.2 בהתאם לחוק הגנת הצרכן התשמ''א-1981 (''חוק הגנת הצרכן'') רשאי צרכן לבטל קנייתו של מוצר בהודעה בכתב עד שבועיים ממועד קבלת המוצר בפועל או מקבלת מסמך הגילוי ( המאוחר מביניהם), ובמקרה של הזמנת שרותי הארחה, חופש או בילוי, עד שבעה ימי עבודה ממועד עשיית העסקה.
7.3 זכות הביטול אינה עומדת במקרים הבאים:
7.4  לגבי ''טובין פסידים'' כמשמעם בחוק הגנת הצרכן.
7.5  לגבי מוצר שהוא מידע כהגדרתו בחוק המחשבים, התשנ''ה-1995.
7.6  טובין שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן בעקבות העסקה.
7.7  טובין הניתנים להעתקה שכפול והקלטה לאחר פתיחת אריזתם המקורית.
7.8  במקרה של ביטול העסקה מסיבה שאיננה פגם או אי התאמה בין המוצר לבין הפרטים שנמסרו לגביו על ידי המוכר המציע - תתבקש להחזיר את הנכס למוכר במקום שבו הוא מנהל את עסקיו.
ביטול העסקה כפוף לכך שהמוצר ישוב למוכר באריזתו המקורית, שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא. 
7.9  דמי ביטול - בתוך 14 יום מיום קבלת הודעת הביטול יושב לך הסכום ששולם על ידך בגין הנכס או השירות בניכוי דמי ביטול בשיעור של 5% מסכום העסקה או 100 ש''ח, לפי הנמוך, חשוב לציין, כי הלקוח יחויב בתשלום מלא בגין השילוח גם אם טרם קיבל את המוצר, וזאת במידה והמוצר נשלח מהחנות לחברת השילוח. 
דמי הביטול עשויים להיגבות על ידי המוכר או על ידי עמי-שופ. בכל מקרה של ויתור על גביית דמי הביטול על ידי אחד מאלה, יהא השני זכאי לגבותם, ואין בויתור על גביית דמי הביטול מצד אחד מהם כדי לפגוע בזכות השני לגבותם, בכפוף לכך שלא ייווצר כפל חיוב. רק במקרה בו הן המוכר והן עמי-שופ  יוותרו על גביית דמי הביטול, לא יחויב הצרכן בדמי ביטול.
7.10  במקרה של ביטול עסקה עקב פגם או אי התאמה בין המוצר לבין הפרטים שנמסרו לגביו על ידי המוכר המציע לא תחויב בדמי ביטול כלשהם. אם סופק לך המוצר - תתבקש להעמיד את המוצר לרשות המוכר במקום שבו נמסר לך הנכס ולהודיע לו על כך.
7.11 חברת עמי-שופ תעשה כל שביכולתה על מנת לסייע ללקוח מול המוכרים למצוא פתרון הולם במידה והלקוח יהיה מעוניין בהחזרת המוצר. 

 8.0 ביטול מכירות מצד החברה ו/או המוכר/ספק
8.1 החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, את הפעילות באתר ו/או לבטל מכירה (לפני או לאחר סגירתה), לרבות בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן:
8.2 אם יתברר שהתבצעה או מתבצעת באתר פעילות בלתי חוקית.
8.3 אם אירעה תקלה טכנית אשר מנעה או עלולה הייתה למנוע הגשת הצעות למכירה מסוימת או לקבוצת מכירות.
8.4 במקרה של כוח עליון, פעולות מלחמה, איבה או טרור המונעים לדעת החברה את המשך המכירה ביצועה או השתתפות מספקת בה.
8.5 במידה ותחול טעות בתום לב בהדפסה, בתיאור המוצר/השרות, בתנאי המכירה, ו/או במקרה של טעות בהזנת נתוני המכירה ו/או טעות בהזנת הנתונים ממגיש ההצעה/הרוכש, רשאי המוכר/החברה לבטל את הרכישה הספציפית.
8.6 בכל מקרה שנעשתה פעולה בניגוד לתקנון זה.

8.7 החברה ו/או המוכר רשאים לבטל את הזמנת מבצע הפעולה, אם ההזמנה בוצעה ללא פרטיו המלאים/המדויקים של מבצע ההזמנה.

9.0 אחריות
9.1 האתר עמי-שופ הינו מקום מסחר((market place מיעוד לחבר בין ספקים לבין קונים פוטנציאלים. חברת     עמי-שופ אינה מייבאת, מייצרת, משווקת, מוכרת או מספקת את המוצר ו/או השירות שיש בדעתך לרכוש באתר, ולפיכך אינה נושאת במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי למוצרים, טיבם, התאמתם לצרכיך ו/או למפרט הטכני (אלא אם צוין אחרת).

9.2 תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד. ייתכנו הפרשי גוונים בצבעים, בין תצלומי המוצרים המתפרסמים בזירת המכירות לבין הגוונים המדוייקים של המוצרים כפי שיסופקו בפועל. ייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר, חלקן או כולן, לבין המוצרים הנמכרים בפועל.

9.3 המוצרים באתר מוצגים בתום לב ובאחריות המוכרים, ואין בהצגתם משום המלצה ו/או הבעת דעה מצד החברה לגבי אופיים של המוצרים, תכונותיהם, טיבם, שמות היצרנים וכיו''ב.
9.4 החברה אינה נושאת באחריות לכל נזק שייגרם בשל איחור באספקת המוצרים או כתוצאה מכך שהמוצרים אשר סופקו היו פגומים, מקולקלים או בלתי תקינים.

9.5 הספק לא יהיה אחראי על התקנה שהתבצעה על ידי הלקוח.
9.6 החברה מתחייבת לעשות כל שביכולתה לשמור על פעילות תקינה של האתר ושל הפעולות הנעשות אך אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו בלא הפסקות ותקלות כלשהן.
9.7 החברה לא תישא במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי לכל מקרה שבו הצעתך לא התקבלה (מכל סיבה שהיא) ו/או לכל בעיה טכנית המונעת ממך מלהגיש הצעתך או לעדכן אותה.
9.8 החברה לא תישא באחריות לפעילות בלתי חוקית על ידי משתתפי המכירה או כל גורם אחר שאינו בשליטתה המלאה.10.0 אחריות החברה במקרה של אי אספקת מוצר
10.1 מבלי לגרוע מיתר הוראות תקנון זה, במקרה בו יבטל לקוח עסקה מסיבה שהמוצר שנרכש באותה עסקה לא סופק לו (ובמקרה זה בלבד), מתחייבת החברה לספק ללקוח מוצר חלופי שווה ערך לזה שנרכש באותה עסקה, או להשיב ללקוח את הכספים ששולמו על ידו בפועל במסגרת העסקה האמורה, לפי ברירת החברה. 
10.2 החברה תספק את המוצר החלופי או תשיב כספים ללקוח כאמור, בתנאי שהלקוח ביטל את העסקה מול חברת האשראי, המציא לחברה אישור מחברת האשראי (או דף חיוב חשבון) המעיד על ביטול העסקה וכן המציא לחברה הצהרה חתומה על ידו כי ביטל את העסקה מכיוון שהמוצר לא סופק לו.
10.3 היה ויתברר כי הלקוח לא ביטל את העסקה ו/או המוצר סופק ללקוח, הלקוח יהיה חייב להשיב לחברה את המוצר החלופי שקיבל או את הכספים ששולמו לו על ידי החברה (לפי העניין).
10.4 מובהר כי אספקת המוצר החלופי או השבת הכספים בהתאם לאמור לעיל, תיעשה בהתאם לפרטי העסקה כפי שבוצעו באתר. 


דין ושיפוט
הדין החל על הפעולות באתר ועל תקנון זה, הוא הדין הישראלי בלבד. בכל מקרה של מחלוקת - תהיה לבתי המשפט המוסמכים בחיפה, בלבד.

התקנון עודכן לאחרונה בתאריך 01.04.10 וניתן לשינוי בכל עת ע"י עמי-שופ, על פי שיקול דעתה של החברה. נוסח התקנון כפי שהוא מפורסם באתר אינו הנוסח קבוע וסופי.

         המשך קנייה מהנה ויום מהמם- בברכה צוות עמי-שופ.